Slovník realitních pojmů

Advokátní úschova - úschova peněz, kterou skládá kupující pro prodávajícího u třetí osoby (advokáta) předtím, než dojde např. k zápisu do katastru nemovitých věcí. Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly.

 

Akontace - záloha, částka/platba placená předem (slouží ve spojení s leasingem nebo úvěrem).

 

Anuita - představuje stálou splátku hrazenou v pravidelných intervalech pro dané období sloužící k úhradě dlouhodobého dluhu, která se skládá z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků; mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady jistiny. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo odkupu domu.

 

Anglická aukce - dražba, při níž se dražený předmět získává za vyšší než vyvolávací cenu. Cena se postupně zvyšuje přihazováním účastníků.

 

Apartmán - zařízená bytová jednotka sloužící většinou k rekreačním/hotelovým účelům.

 

Aukce = forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena, ale určí se až během aukce, kde vystupují dvě strany - nakupující, prodávající. Během aukce zájemci podávají své cenové nabídky až je nakonec zboží či služba přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu. Tento účastník tak získává právo a povinnost za tuto cenu zavřít na předmět aukce kupní smlouvu. Aukce je zcela dobrovolnou záležitostí a majitel nemovitosti si ji volí sám jako alternativní způsob prodeje. Aukce může probíhat zcela na internetu, tím pádem je otevřena více lidem. 

 

Bankovní záruka - je písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny v případě, že dlužník nesplní svůj závazek nebo pokud nejsou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Bankovní záruka představuje druh ručení a jeden z prostředků zajištění závazku. Základem je záruční listina, ve které si strany určí rozsah ručení a další podmínky s tímto spojené.

 

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM) - Specifický druh spoluvlastnictví, který byl od 1. 8. 1998 nahrazen pojmem Společné jmění manželů (SJM).

 

Bonita klienta - schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům a včas a řádně hradit pravidelnou (zpravidla měsíční) splátku úvěru. Při výpočtu bonity/schopnosti dostát svým závazkům se zohledňuje příjem domácnosti žadatele a další jeho volné peněžní prostředky vzhledem k výši pravidelných měsíčních splátek všech úvěrů (včetně požadované hypotéky). 

 

Budova - nadzemní trvalá stavba, která je spojená se zemí pevným základem a je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory (s výjimkou hal). Rozhodnutím vlastníka lze za budovu považovat rovněž úsek se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je stavebně technicky uspořádána tak, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

 

Budova rozestavěná - budova, která je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží (NP), pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. 

 

Byt - místnost nebo soubor místností, které splňují podle rozhodnutí stavebního úřadu svým uspořádáním a vybavením požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny.

 

Byt rozestavěný - místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

 

Bytové družstvo (BD) - družstvo zajišťující bytové potřeby svých členů.

 

Bytový dům - budova určená k obývání více bytů přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba určená k bydlení, kde převažuje funkce bydlení.

 

Cenová mapa - mapa ukazující cenu za m² pozemku nebo bytu v různých částech republiky nebo města. Cenovou mapu vyhlašuje obecní či městský úřad.

 

Činžovní dům - dům s (nájemními) byty

 

Číslo evidenční - číslo označující budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (rekreační objekty, zahradní domky, chatky, apod.).

 

Číslo orientační - číslo domu usnadňující orientaci v ulici apod. 

 

Číslo parcelní - údaj označující parcelu v katastrálním území. Parcely se v každém katastrálním území označují čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku.

 

Číslo popisné  - číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné další budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným.

 

Developer - developerská společnost - společnost organizující výstavbu. Investor, který se stará o navrhnutí, stavbu a financování výstavby.

 

Depozitum - vklad v peněžním ústavu.

 

Dražba - je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde po udělení příklepu licitátora vlastnictví k předmětu dražby - to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Veřejnou dražbu může vykonávat z právního hlediska jen dražebník, který má na to koncesi schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

Dražba dobrovolná - je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (movité, nemovité věci atd.). Vlastníkem může být oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění podle zvláštního právního předpisu, takže navrhovatelem dražby může být i likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

 

Dražba nedobrovolná - jedná se o dražbu, která se provádí na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným titulem - soudním rozhodnutím, notářským zápisem, exekutorským zápisem nebo jiným rozhodnutím, jehož vykonání připouští zákon.

 

Dražební jistota - částka, která se skládá před dražbou, skládá ji každý účastník dražby ve stanovené částce. V případě vydražení slouží k zajištění budoucích závazků.

 

Dražebník - fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo také příslušný orgán státní správy.

 

Družstevní byt - byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva právo nájmu v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu.

 

Dřevostavba - budova, která je z velké časti postavena ze dřeva (roubenky, sendvičové stavby, sruby).

 

Dům na klíč - dům, který je postavený podle připravené projektové dokumentace. Zákazník se v okamžiku předání hotové stavby může do nového domu ihned nastěhovat.

 

Dvojdům - dva domy, přiléhající jednou stěnou, jsou postaveny podle stejného návrhu, popřípadě je umístění zrcadlově obrácené.

 

Energetická náročnost budovy - vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy (např. na vytápění b, větrání, apod.) 

 

Elektronická aukce - způsob hodnocení nabídek, kdy jednotliví dodavatelé mohou vzájemně vylepšovat své úvodní nabídky a vyhrát tak zakázku. Pro zadavatele to obvykle představuje snížení výsledné ceny nebo vylepšení nabízených podmínek. Nabídky jsou v elektronické aukci hodnoceny automaticky systémem a pořadí nabídek je stanovováno průběžně. Aukce probíhá ve virtuální aukční síni.

 

Evidence nemovitých věcí - soupis a popis vybraných nemovitých věcí používaný před katastrálním zákonem, který se vedl v letech 1964-1992 dle zákona č. 22/1964 Sb. Nemovité věci byly geometricky zobrazeny na pozemkových mapách.

 

Evidenční číslo - číslo označující budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (rekreační objekty, zahradní domky, chatky, apod.).

 

Exekuce - nedobrovolný, vynucený úkon, při kterém dochází k zabavení a následnému prodeji movitého i nemovitého majetku nebo práv a následnému zpeněžení veřejnou dražbou.

 

Exkluzivita  - výhradní právo, které je podložené smlouvou, že určitou činnost smí provádět pouze jedna společnost (např. právo realitní kanceláře zprostředkovávat prodej nemovité věci).

 

Fixní úroková sazba - pevně stanovená sazba, která platí po celou dobu splácení nebo na dobu určenou ve smlouvě. Sazba je stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutou dobu (např. na 1, 3, 5 nebo 10 let).

 

Fond oprav - je tvořen vlastníky bytových jednotek, kteří měsíčně vkládají příspěvky dle výše podílu vlastníky bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví (LV) místně příslušného Katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jednotky, neboť i výše uvedený podíl je sestaven dle tohoto ukazatele. Fond oprav je určen k údržbě a opravám společných částí domu, většinou jsou z něj hrazeny i jiné poplatky, jako např. daně z nemovité věci, pojištění budov a jiné poplatky, jejichž podíl nebo rozúčtování je prováděno stejným způsobem jako tvorba fondu oprav.

 

Franšízing - forma podnikání, kdy je franšízantovi poskytnut obchodní model, právo užívání značky, vystupování pod hlavičkou společnosti, využívání know-how.

 

Fyzická osoba (FO) - osoba nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu zletilosti (dovršením 18. roku).

 

Galerie - dlouhá chodba uvnitř budovy ve výši patra

 

Geometrické určení nemovité věci a katastrálního území - určení rozměru, tvaru, hranic nemovité věci a katastrálního území.

 

Geometrický plán - technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitých věcí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

 

Hrubá stavba - dostavěný dům se zastřešením. Dům je zatím bez omítek, dveří, oken, podlah atd. Jde pouze o holou stavbu. 

 

Hypoteční banka - bankovní ústav specializovaný na poskytování hypotečních úvěrů.

 

Hypoteční úvěr (hypotéka) - úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka. Hypoteční úvěr může být účelový nebo neúčelový, přičemž účelovým se rozumí takový hypoteční úvěr, kdy jsou bankou poskytnuté prostředky použity výhradně za účelem investice do bydlení nebo nemovitosti.

 

Hypoteční zástavní listy - dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek. Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka, která je k této činnosti oprávněna. Pro řádné krytí hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů nepřevyšující 70% ceny zastavených nemovitostí.

 

Identifikace parcel - porovnání zápisu a zákresu stejné nemovitosti (nebo skupiny parcel vedených v katastru nemovitostí). Není-li ztotožnění parcel možné, identifikaci nelze provést bez vytyčení hranice pozemku v terénu a bez vyhotovení geometrického plánu.

 

Inkaso - nástroj platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (klienta).

 

Insolvence - neschopnost dlužníka splácet své dluhy a dostát tak svým peněžním závazkům.

 

Insolvenční řízení - řízení podle insolvenčního zákona řešící úpadek (platební neschopnost) subjektu

 

Jistina - půjčený finanční obnos, za který platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).

 

Jistina, úvěrové jistina - nominální částka poskytnutého úvěru.

 

Jednorázová splátka - splátka mimo splátkový kalendář, kterou je doplacen celý zbytek půjčky (včetně dohodnutých poplatků a úroků).

 

Katastr nemovitostí - údaje o nemovitostech, které obsahují soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

 

Katastrální mapa - mapa velkého měřítka obsahující body polí, polohopis a popis nemovitostí evidovaných v katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Tvoří soubor geodetických informací katastru nemovitostí. 

 

Katastrální úřad - úřad spravující katastr nemovitostí

 

Katastrální území - základní územní technická jednotka. V katastru nemovitostí, statistikách se označuje stejným názvem a podle systému různým číslem. Katastrální území je obvykle jediným územím nebo jedním z několika území obce nebo města. 

 

Kauce - složení části peněz zajišťujících závazek (peněžní záruka)

 

Kolaudace - schválení stavby nebo části, která vyžadovala stavení povolení, k užívání. Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy, a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.

 

Kolaudační řízení - řízení, ve kterém stavební úřad zkoumá, zda byla stavba provedena dle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy stavení postupy, její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, z hlediska ochrany života a zdraví osob. 

 

Konsolidace dluhu - znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, (výší úroku).

 

Komerční nemovitost - budova určená primárně pro kanceláře nebo obchody

 

Kupní smlouva - smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě. Musí mít u nemovitostí písemnou formu a musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.

 

List vlastnictví - veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která prokazuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině je zapsáno katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických práv a o nabývacích titulech k nemovitosti. 

 

Lodžie - zastřešený/zastropený prostor v budově, který je zepředu i z boku otevřený a nevystupuje z obvodové zdi domu.

 

Loft (loftový byt) -  velký byt, který vznikl přestavbou průmyslových prostor. Typické jsou vysoké stropy a neomítnuté cihlové zdi. Jde o horní podlaží nebo podkroví ve stavbě přímo pod střechou.

 

Marže - rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou; odměna obchodníka

 

Mezanin - podlaží nacházející se mezi přízemím a 1. patrem. 

 

Mezonet (mezonetový byt) - název pro byt ve dvou a více úrovních, vícepodlažní byt

 

Montovaný dům - typizovaný dům sestavený s předem připravených dílů. Tyto části se připevňují na betonový základ.

 

Nájem - nájemce se souhlasem vlastníka pronajímá nemovitost třetí osobě. Podnájemní vztah může vzniknout pouze v případě existence nájemního vztahu, důležitý je zde souhlas vlastníka nemovitosti.

 

Nájemce - osoba, které pronajímatel na základě nájemní smlouvy přenechává za úplatu věc, aby ji dočasně v určené době užíval

 

Nájemné - cena, která se hradí za užívání pronajatého bytu

 

Nájemní smlouva  - smlouva, za kterou pronajímatel přenechává za úplatu (částku) nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.

 

Návrh na vklad do katastru nemovitostí - písemná žádost o to, aby katastrální úřad na základě smlouvy, prohlášení nebo dohody provedl vklad věcného práva do kat

 

Nebytový prostor - místnosti nebo soubory místností, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení, byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům

 

Nebytový prostor rozestavěný - místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor, tzn. prostor určený k jinému využití než pro bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

 

Nedočerpání - stav, kdy klient nevyužije možnosti dočerpání celé částky dle smlouvy.

 

Nemovitost - pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (dům, chata, chalupa, zahrada, pole, sad, altán a další). Pod tímto pojmem si můžeme představit také byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky dle zákona o vlastnictví bytů.

 

Nízkoenergetický dům - stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Řídí se dle normy ČSN 73 0540.

 

Notářská úschova - právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin u notáře nebo uložení peněz či listin u notáře za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání typicky může sloužit k zajištění závazku, například k zajištění závazku na zaplacení kupní ceny za nemovitost. Peníze či jiné listiny přijaté do notářské úschovy vydá notář příjemci jen při splnění podmínek stanovených dohodou mezi složitelem a příjemcem při přijetí do úschovy. Poplatek za službu notářské úschovy je odstupňovaný podle částky úschovy. Jeho stanovení se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti 196/2001 Sb.

 

Obytná plocha (RD + byt) - plocha domu vyjádřená v m2 - bez sklepa, úklidových místností, balkonu.

 

Obytná místnost - část bytu (obývací pokoj, jídelna, ložnice), která splňuje požadavky předepsané vyhláškou. Je určena k trvalému bydlení a má podlahovou plochu nejméně 8 m2. Pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2.

 

Ocenění nemovitosti - posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

 

Odhadce - fyzická nebo právnická osoba, která může zpracovávat ocenění tržního hodnoty nemovitosti.

 

Odhad ceny nemovitosti - zjištění celkové hodnoty majetku. Pokud to vyžaduje povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.

 

Osobní vlastnictví = OV - pojem  se používá jako vyjádření vlastnictví bytu, kdy majitelem není družstvo či město, ale fyzická osoba.

 

Parcela (pozemek) - ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem. 

 

Parcela pozemková - pozemek, který není stavební parcelou. 

 

Parcela stavební - stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.

 

Parcelní číslo - číslo, které je přiděleno k určité parcele v katastrálním území, identifikační číselné označení parcely (i pozemku). Čísla se používají v katastru nemovitostí, katastrální mapě a v dalších případech, kdy je třeba pozemek přesně určit. 

 

Pasivní dům - stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu

 

PENB - průkaz energetické náročnosti budovy 

 

Plomba - plomba v katastru nemovitostí se značí písmenem "P". Upozorňuje tím na to, že se s nemovitostí něco děje a údaje o nemovitosti se mění nebo se měnit mohou. Tento zápis má takový význam, že až do vyřešení navrhované změny nelze s uvedenou nemovitostí nijak majetkoprávně nakládat nebo ji geometricky měnit. 

 

Plocha pozemku  - celková plocha pozemku v m2 vč. zastavěné plochy

 

Plocha pozemku bez RD - plocha pozemku v m2 vyjma zastavěné plochy = čistá zahrada (závisí také na informacích, které jsou uvedeny v LV - listu vlastnictví).

 

Podlahová plocha (bytu) - podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi. Podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou

 

Podlahová plocha nebytového prostoru - plocha všech místností nebytového prostorou nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch, které jsou určeny výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru.

 

Podnájem - přenechání nemovité věci na dobu určenou ve smlouvě (o podnájmu) nebo bez určení doby jen s písemným souhlasem pronajímatele. Tato smlouva musí mít písemnou formu. Podnájem je odvozený od nájmu, nájemce se souhlasem vlastníka pronajímá nemovitost třetí osobě.

 

Podílové spoluvlastnictví - vlastnictví, kde je více vlastníků nemovitosti a kde každý z nich má ideální podíl na nemovitosti.

 

Pohledávka - dluh, oprávnění/nárok věřitele požadovat od dlužníka plnění, tzn. vyrovnání dluhu

 

Právní moc - je formální akt, kdy rozhodnutí (správní či soudní) nabývá platnosti a je konečný, závazný a nezměnitelný. Rozhodnutí nabývá právní moci tehdy, pokud proti němu účastníci řízení neuplatní své právo na odvolání.  Rozhodnutí bez nabytí právní moci je neplatní.. Na právní moc nemají vliv mimořádné opravné prostředky.

 

Prohlášení vlastníka - jednostranný právní úkon vlastníka domu, vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

 

Pronájem - vyjadřuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Vzniká na základě nájemní smlouvy - pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou či nebytovou jednotku nebo nemovitost do užívání.

 

Pronajímatel - přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve stanovené době) užíval nebo z ní bral i užitky.

 

Provize - odměna za zprostředkování obchodu. Pevná částka nebo procenta z hodnoty obchodu.

 

Prohlášení vlastníka - jednostranný právní úkon vlastníka domu vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - dokument, který informuje o celkové energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Celková energetická náročnost budovy je stanovena celkovou roční dodanou energií do budovy potřebnou na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

 

Předkupní právo - právo oprávněné osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci.

 

Předhypoteční úvěr - úvěr umožňující jeho pozdější přeměnu na hypoteční úvěr (nejčastěji používaný u bytů v družstevním vlastnictví, které budou do jednoho roku převedeny do osobního vlastnictví).

 

Půda nezemědělská - půda využívaná k nezemědělským účelům, svým složením nevhodná k obdělávání (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy). 

 

Půda zemědělská - půda určená k zemědělskému obdělávání.

 

Půdorys - nákres, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr od podlahy. Z tohoto znázornění pak lze vyčíst např. materiál a tloušťky stěn, rozmístění místností, apod. V půdoryse se označují většinou údaje jako délkové kóty, výměry a popisky jednotlivých místností nebo ploch a také informace o jednotlivých prvcích.

 

Realitní makléř - osoba, která zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí. Může se specializovat buď na rezidenční bydlení, nebo na komerční nemovitosti.

 

Rekonstrukce - zásahy do majetku/nemovitosti, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Uvedení do původního stavu.

 

Rekreační objekt - budova/objekt sloužící k rekreaci (odpočinu), jedná se jak o individuální chatu, chalupu, tak např. penzion, hotel.

 

Renovace - soubor operací v technologickém postupu, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená věc (nemovitost) uvede do původního geometrického tvaru, rozměru, atd.

 

Reverzní aukce - aukce, při které nabízí více účastníků aukce vůči jednomu zájemci. Vyhlašovatel aukce má zájem předmět dražby koupit. Účastníci aukce snižováním nabízené ceny soutěží o vítězství v aukci a tím i o následnou možnost poptávané zboží či služby dodat.

 

Rezervační smlouva - rezervační smlouva se užívá při převodu nemovitosti, zejména v případě prodeje prostřednictvím realitní kanceláře. Zajišťuje, že ji prodávající (realitní kancelář) nebude dále nabízet jiným zájemcům.

 

Rodinný dům - objekt určený k bydlení, který svým uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níže je více než polovina podlahové plochy místností a prostor určena k bydlení. RD může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

 

Roubený dům = roubenka - dřevěný dům vybudovaný z vodorovně kladených, do hranolu opracovaných, kmenů. Na rozdíl od srubů jsou tyto stavby typické pro české hory.

 

Ručení - závazek, který vzniká jednostranným písemným prohlášení ručitele vůči věřiteli, že uspokojí jeho pohledávky, nesplní-li dlužník svůj závazek.

 

Ručitel - fyzická nebo právnická osoba, která je povinna uhradit závazek dlužníka věřiteli, pokud tak z různých důvodů neučiní dlužník sám.

 

Řadový dům - domy postavené těšně vedle sebe, podle téhož plánu, které mají společné nosné zdi.

 

Smlouva o převodu - písemný vztah (smlouva) mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí být písemná a musí obsahovat údaje o převádějícím, nabyvateli a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném převodu.

 

Smlouva o smlouvě budoucí - písemný závazek účastníků (budoucího prodávajícího a kupujícího) uzavřít v dohodnutém termínu kupní smlouvu a dohodnout se na všech jejích podstatných náležitostech. Budoucí kupní smlouva by tedy již měla obsahovat návrh samotné smlouvy kupní. 

 

Smlouva o výhradním prodeji - dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že předmět určený ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručí exkluzivitu.

 

Smlouva o zprostředkování - zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje mu za to zaplatit úplatu (provizi).

 

Smluvní cena - cena, která je sjednána ve smlouvě

 

Smluvní pokuta - dohodnutá částka ve smlouvě, která se hradí v případě porušení smluvních podmínek.

 

Solvence - platební schopnost dostát svým závazkům.

 

Společné jmění manželů (SJM) - majetek nabytý některým z manželů v době trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.

 

Spoluvlastnictví - vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci současně. Spoluvlastnictví může být určeno ideálně (myšleno podíly), ale také reálně (spoluvlastník má určenou část, která patří jemu). 

 

Spotřební úvěr - úvěr určený fyzickým osobám a domácnostem k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby a k zaplacení určitého druhu služeb.

 

Srub - dřevěný dům vybudovaný z vodorovně kladených, především kulatých, kmenů.

 

Stavba - veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. (§2 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.)

 

Stavební spořitelna - banka, které byla udělena bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, povolující pouze výkon činností, kterými jsou stavební spoření a další činnosti upravené zákonem o stavebním spoření. 

 

Stavební parcela - stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.

 

Stavební povolení - povolení stavby stavebním úřadem, které je nezbytnou podmínkou k započetí stavební činnosti. Stavební úřad zabezpečuje stanovenými podmínkami hlavně ochranu veřejných zájmů při výstavbě a užívání stavby, komplexnost stavby, dodržení stavebních požadavků na výstavbu, případně jiných předpisů a technických norem. 

 

Stvrzenka  - doklad o převzetí finanční částky.

 

Terasa - přírodní stupeň v terénu, upravená plocha střecha budovy se zábradlím a upravená pro pohyb osob

 

Termínovaný vklad - většinou zaokrouhlený jednorázový vklad vkladatelem, který se během smluvního období nemění a dispozice s uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.

 

Tichá aukce - aukce, kde účastník napíše svou nabídku za dražený předmět na papír. V případě, že je papír s nabídkami veřejný, účastníci zvyšují své nabídky v závislosti na ostatních nabídkách.

 

Tržní cena - cena odpovídající ceně při prodeji stejné nebo podobné věci k určitému datu. 

 

Tržní ocenění nemovitosti - cena, která odpovídá prodejní ceně nemovitosti ve stejné lokalitě ke stejnému dni.

 

Tržní odhad - reálná hodnota nemovitosti na trhu. Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku.

 

Účelový úvěr - úvěr poskytnutý na předem stanovený účet, který není možné za dobu trvání úvěru měnit. U tohoto úvěru je výhodou nižší úroková sazba.

 

Účelový příslib - písemný závazek banky, že klientovi za splnění dohodnutých podmínek poskytne v budoucnu úvěr.

 

Úschova notářská - právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin u notáře nebo uložení peněz či listin u notáře za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání může sloužit k zajištění závazku, například k zajištění závazku na zaplacení kupní ceny za nemovitost. Peníze či jiné listiny přijaté do notářské úschovy vydá notář příjemci jen při splnění podmínek stanovených dohodou mezi osobou skládající částku a příjemcem při přijetí do úschovy. Poplatek za službu je odstupňovaný podle částky úschovy.

 

Úvěrový účet - účet, na němž banka eviduje průběh čerpání a splácení úvěru.

 

Územní plán (ÚP) - druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl prostorově a funkčně uspořádat území v krajině a její využití. Územní plán (ÚP) si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj, který spočívá v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. 

 

Územní plán obce - plán stanovující urbanistickou koncepci. Řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice území, na kterých lze ještě stavět. 

 

Užitná plocha (RD) - plocha všech obytných a vedlejších místností a plocha příslušenství domu vč. sklepa, úklidových místností, balkonu.

 

Užitná plocha (byt) - plocha všech obytných a vedlejších místností a plocha příslušenství bytu vč. sklepa, úklidových místností, balkonu.

 

Územní rozhodnutí - rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona. V územním rozhodnutí vymezí stavební úřad území pro navrhovaný účel (např. účet stavby) a stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů v území. Jimi zabezpečí zejména soulad s cíli a záměry územního plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území, věcnou a časovou koordinaci jednotlivých staveb a jiných opatření v území, požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a rozhodne o námitkách účastníků řízení. V rozhodnutí o umístění stavby si stavební úřad může v odůvodněných případech vyhradit předložení podrobnějších podkladů, projektové dokumentace nebo její části; podle nich může stanovit dodatečně další podmínky, které musí být zahrnuty do stavebního povolení.

 

Věcné břemeno - omezuje vlastníka nemovitosti, že je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet a umožňuje osobě oprávněné užívání majetku (může zajistit doživotní bydlení rodičů, v případě, že byt nebo dům převedou na své děti).

 

Věřitel - osoba oprávněná požadovat plnění po dlužníkovi. Má pohledávku vůči dlužníkovi, jsou mu dluženy peníze.

 

Vícegenerační dům - rodinný dům se dvěma či více samostatnými bytovými jednotkami.

 

Vila - rodinný dům (většinou luxusní), který je umístěn v zahradě.

 

Vlastník nemovitosti - fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba, která vlastní nemovitosti může toto vlastnictví doložit výpisem z listu vlastnictví katastru nemovitostí. Vlastník má podle občanského zákoníku v mezích zákona právo držet nemovitost, užívat a mít z užívání požitky a nakládat s ní. 

 

Výměra parcely - vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku

 

Výpis z katastru nemovitostí - veřejná listina obsahující soupis nemovitostí v daném katastrálním území. Obsahuje polohu nemovitosti, nákres a údaje o parcelách a nemovitostech a údaje o právech k nemovitostem. Vydává jej katastrální úřad.

 

Zastavěná plocha (RD) - plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v pravidlech územního rozvoje. Půdorys 1. nadzemního podlaží v m2. (Vždy správně uvedeno pouze na katastru a pro každou nemovitou věc jinak - někdy započítán i dvůr, jindy předzahrádka apod., vždy jde ale o "zastavěnou plochu a nádvoří")

 

Zastavěné území - území vymezené územním plánem

 

Zastavěný pozemek - pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem bytového domu

 

Zastavěný stavební pozemek - pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami

 

Zástavní právo - vzniká na základě smlouvy a slouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru). V případě nesplnění podmínek vyplývajících ze smlouvy (např. splátky) je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené (např. nemovitosti). 

 

Zástavní věřitel - věřitel, jehož pohledávka je vůči dlužníkovi zajištěna zástavním právem.

 

Znalecký posudek - odborné dílo vypracované znalcem nebo znaleckým ústavem splňující náležitosti posudku. Stanovuje hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona o oceňování majetku nebo podle požadavků soudu. Úkolem znaleckého posudku však nemusí být jen stanovení hodnoty majetku, ale rovněž odborné odpovědi na otázky zadavatele. Zpracovatel však musí vždy respektovat ustanovení Zákona o oceňování majetku a musí mít příslušné znalecké oprávnění. Každý znalecký posudek musí obsahovat i znaleckou doložku, ve které je popsán rozsah oprávnění znalce, identifikace jeho jmenování znalcem a číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, pod kterým je posudek zapsán ve znaleckém deníku.

 

Zprostředkovatelská smlouva - smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje naopak zprostředkovateli mu poskytnout odměnu tehdy, jestliže byl dosažen výsledek pomocí zprostředkovatele (smlouva s realitní kanceláří při prodeji nemovitosti, apod.)

 

Zůstavitel - zemřelá osoba, po které se v rámci dědického řízení dědí majetek, který zanechala.

 

Žádost o stavební povolení - žádost o stavební povolení se podává spolu se stavebními podklady u příslušného stavebního úřadu

 

Žadatel o úvěr - osoba zletilá (fyzická osoba), oprávněná k právním úkonům, s trvalým pobytem na území ČR. Žadatelem může být jediná osoba nebo může o úvěr žádat více žadatelů. Žadatelem může být i právnická osoba.

 

Za kolik prodávat? Jak určit prodejní cenu nemovitosti?

Pravidelně vypracováváme analýzy k určení cen nemovitostí. Určení ceny je důležité pro vytvoření a nastavení správného postupu prodeje, případně jako podklad právníkům při vypořádání rozvodového řízení nebo jako notářský podklad v případě dědického řízení. Díky dlouholetým zkušenostem a přehledu o cenách a možnostech daného trhu dokážeme tyto ceny správně stanovit a určit reálný pohled pomocí naší analýzy. 

Návaznost - Prodej Koupě - Jak se zachovat?

Je lepší nejdříve hledat ke koupi nebo nejdříve prodat? V ideálním případě je vhodné se domluvit s profesionálem, který dokáže obojí. Důležité je začít prodávat nemovitost, i když ještě nemáte vybranou nemovitost novou. Je možné, že pokud najdete nemovitost svých snů a majitelé budou spěchat z nějakého důvodu na finance, může být Vámi vybraná nemovitost prodána jinému zájemci. Na druhou stranu lze smluvně ošetřit to, že pokud máte kupce na Vaši nemovitost, tak se nemusíte nutně stěhovat okamžitě, ale až po nalezení nové nemovitosti - a to v řádech několika měsíců. 

Proč koupit byt k investici? Jaký byt to musí být?

Hypotéky řešíme jinak, není důležité nabídnout jen hypotéku, ale opravdu tu nejlepší variantu hypotéky na trhu, která ušetří Vaše peníze. Jste to Vy, kdo bude hypotéku splácet, proto je důležité si nabídky detailněji porovnat a vybrat tu nejvýhodnější. Ne vždy jde na první pohled vidět, co všechno hypoteční úvěr zahrnuje, proto naši profesionální bankéři důkladně vysvětlí veškeré nejasnosti ohledně Vaší hypotéky. Je vždy lepší si udělat půl hodinky času navíc, než pak roky splácet více peněz, které byste mohli využít např. na cestování nebo jiné koníčky. 

 

Náš tým spolupracujících stavbařů může zrenovovat Váš domov nebo provést stavby v jakémkoliv měřítku. Jsme schopni poskytovat architektonické a projektové služby, které umožňují jednoduché a snadné vytvoření Vašeho snu kdekoli. Vše, co musíte udělat, je vybrat si místo a design a my se postaráme o veškeré papírování a jemnější detaily. Někdy je dobré mít odborné poradenství a pomoc - zejména pokud jde o rekonstrukci nebo zařizování Vašeho domova. Můžeme nabídnout pomoc profesionálních designérů interiéru, kteří vytvoří z Vašeho majetku ideální místo pro Váš život, tak aby odpovídal Vaším snům a představám o útulném a stylovém domově. Dokážeme nabídnout nábytek či kuchyni na míru díky našim renomovaným partnerům. 

Prodej a následná koupě

Prodej nemovitosti, popř. následná koupě je spojena s řadou úkonů, které Vás čekají, a které potřeba je bezchybně provést, jelikož se jedná o poměrně závažnou věc a bohužel se některým krokům nevěnuje patřičná pozornost. Následující stručný návod Vám budou nápomocen, pokud stojíte před prodejem či koupí nemovitosti jako je byt, dům či pozemek.

Většina lidí, kteří řeší změnu bydlení, prodej, případně koupi nemovitosti, má před sebou dvojí výzvu. Koupit novou nemovitost a zároveň prodat nemovitost svoji, která mu z nějakého důvodu nevyhovuje. Je velmi důležité vše pečlivě naplánovat a zvolit standardní a logický postup. Většina klientů stojí před rozhodnutím, zda nejprve koupit a pak prodat či naopak. Ze zkušeností a dlouhodobé praxe víme, že nejlepší variantou, jak provést tento dvojí obchod, je začít prodávat a zároveň hledat novou nemovitost. K tomuto procesu je vhodné přizvat profesionála z branže, který dokáže naplánovat celý proces tak, aby se předešlo např. tomu, že klient nemá peníze na nemovitost, kterou koupil, nebo že se musí vystěhovat z nemovitosti a druhá nemovitost ještě není k dispozici. Může se to zdát být velmi stresující, avšak zkušený obchodník dokáže všechno naplánovat tak, aby rizika byla co nejnižší. Nejlepší je se s obchodníkem střetnout na osobní schůzce, nastínit mu svoji představu a naplánovat celý proces. Ideální je připravit si Srovnávací tržní analýzu, aby i samotný klient věděl, kolik peněz mu zůstane nebo jaká výše finančních prostředků bude třeba na dofinancování nemovitosti. Smluvně se dají ošetřit termíny, aby byl dostatek času jak na prodej, tak i následnou koupi.

Většina klientů volí tu variantu, že nejprve hledá nemovitost a pak teprve chce prodávat. Tato varianta může fungovat v případě, že má klient finance na koupi nové nemovitosti a peníze z prodeje ke koupi nepotřebuje. Mnohdy se však stává, že klient najde tu pravou novou nemovitost, ale aktuálně nemá prostředky na její financování, a majitel dá proto přednost jiným klientům. V této chvíli většinou přichází zklamání a mnoho klientů zjistí, že neví, jak přesně má pokračovat dále. Proto je vhodné nejprve prodávat, kdy prodej stávající nemovitosti je smluvně ošetřen tak, že kupující počká na stávajícího majitele, než si najde jinou nemovitost, kam se přestěhuje. Jsou běžné návaznosti i více navzájem spojených klientů, kteří si vzájemně prodali své nemovitosti a ve výsledku se vše podařilo zvládnout ke spokojenosti všech zúčastněných. Vždy si proto nechejte poradit a dejte na starost odborníkům vymyslet celý možný průběh tohoto dvojího obchodu.

Průvodce prodejem a koupí

Každý člověk musí řešit situaci s bydlením. Někdo potřebuje nemovitost koupit, jiný zase prodat. Podle lokality, poptávky, stavu nemovitosti, jejího využití a exkluzivitě se určuje její cena. Prodávající si musí položit první otázku, kde bude jeho následné bydlení, pokud v nemovitosti žije. S tím mu může pomoct makléř, který vymyslí strategii a celý průběh koupě a prodeje nemovitosti. Prodávající by si měl uvědomit, že samotný prodej, předvedení nemovitosti a otevření dveří zájemcům je jen tou nejjednodušší částí obchodu.

Určení ceny nemovitosti je velmi důležité, stejně i jako samotná prezentace nemovitosti. O Vaší nemovitosti byste měli vědět všechny základní informace, jako je například velikost nemovitosti, pozemků, popřípadě jejich podílů. Je vhodné vědět, zda je nemovitost po stavební stránce naprosto v pořádku, zda jsou na nemovitosti nějaká omezení, věcná břemena, předkupní právo, popřípadě exekuce, či jiný závazek. Je na nemovitosti zástava banky díky hypotečnímu úvěru? Jaká je fixace hypotéky, abyste neplatili sankce vůči bance? Jak dlouho jste vlastníkem nemovitosti, budete platit i daň z příjmu? Všechny tyhle a další otázky jsou zásadní a je třeba se na jejich odpovědi připravit. Po přípravě technických informací je třeba připravit i samotnou nemovitost. Nemovitost jako taková by měla být uklizená, čistá, vyvětraná a zbavená přebytečných předmětů a rušivých elementů.

Kupující by si měl nejprve položit otázku, jakou nemovitost vlastně hledá. Kde by se měla nacházet? Máte zájem o nemovitost po rekonstrukci nebo před rekonstrukcí? Jak budete nemovitost financovat? Velmi doporučujeme předem si ověřit Vaše možnosti, zda vůbec na vysněnou nemovitost po finanční stránce dosáhnete. Návštěva bankovního makléře by neměla být jen u přepážky v bance, ale u kvalifikovaného odborníka, který Vám dokáže říct mnohem více, než jen "ano - hypotéku dostanete." Často se stává, že se kupující v mylném domnění dívají na nemovitosti ve špatné cenové hladině. V lepším případě jste mohli získat nemovitost větší, v horším případě zjistíte po rezervaci nemovitosti, že na kupní cenu dané nemovitosti nedosahujete a čekají Vás komplikace.

Prohlídka nemovitosti a okolí, kde se řeší právě již všechny technické věci, čeká jak kupující tak prodávající. Vždy je lepší řešit prohlídky spíše v uvolněné atmosféře než pod tlakem. Za kupující by se měly schůzky na nemovitosti účastnit všechny osoby, které jsou do koupě nemovitosti zainteresovány. Stává se, že na koupi nemovitosti přispívají například rodiče a často mají i konečné slovo, zda nemovitost děti koupí nebo hledají dále. Když se kupující rozhodnou, že nemovitost chtějí koupit, tak se řeší otázka rezervace. Na jejím základě a smlouvy o tom, že majitelé chtějí prodat nemovitost, začíná příprava smluv.

Nejprve se řeší termín, do kdy budou vyplaceny finanční prostředky, stanovení termínu, kdy bude fyzické předání bytu. Advokát či právník připravuje potřebné smlouvy: Budoucí kupní smlouvu, Kupní smlouvu a Smlouvu o depozitní úschově. Po předložení návrhu smluv jak kupujícím tak prodávajícím a jejím vzájemném připomínkování a odsouhlasení následně probíhají podpisy smluv. V případě financování přes úvěr se řeší i zástavní smlouvy, které se budou vkládat na katastr. Jakmile jsou načerpány všechny finanční prostředky v depozitní úschově a jsou podepsány všechny smlouvy, tak se ověřené kupní smlouvy vkládají na katastr spolu s poplatkem katastru nemovitostí. Prvních 20 dnů probíhá obeslání s informací pro všechny zúčastněné, že probíhá přepis nemovitosti z původního vlastníka na nového majitele. Po této lhůtě začne samotný tzv. vklad nemovitosti. Rychlost zavkladování záleží na příslušném katastru nemovitostí, na tom, kolik má aktuálně probíhajících řízení. V ideálním případě trvá zavkladování, to znamená samotný přepis majitelů nemovitosti, maximálně 10 dnů.

Jakmile je nemovitost přepsána na nového vlastníka, řeší se standardně předání nemovitosti. Při předání nemovitosti se mimo faktické předání klíčů od bytu či domu řeší také přepis energií na dodavatele médií a předávací protokol, který je důležitý pro zapsání aktuálních stavů měřidel médií. Předávací protokol slouží v případě bytu i jako podklad pro správce nemovitosti. Podle zapsaných stavů začíná nový majitel platit stanovené zálohy. Probíhá rovněž kontrola vybavení a příslušenství nemovitosti, pokud bylo nějaké vybavení předmětem prodeje. Po zavkladování nového majitele musí být vyhotoveno Daňové přiznání z nabytí nemovitých věcí a nový majitel musí nahlásit vlastnictví nemovitosti na finanční úřad kvůli Dani z nemovitosti.